Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448
Utorok 24. 11. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Motto: "Učitelia Ti otvárajú dvere, ale vstúpiť musíš sám..."

Novinky

 • Upozorňujem týmto rodičov/zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa a žiakov druhého stupňa, že dištančné vzdelávanie, ktorým sa v súčasnosti realizuje výchovno-vzdelávací proces na všetkých školách, nie sú prázdniny, ale len iná forma vzdelávania. Všetci žiaci, ktorí sú vzdelávaní dištančnou formou sú povinní zúčastňovať sa online vzdelávania v stanovenom čase. Žiaci sú takisto povinní vypracovávať úlohy, ktoré sú im zadávené. Pokiaľ sa žiak nezúčastní online vzdelávania, to znamená, že sa neprihlási na vyučovaciu hodinu alebo sa prihlasuje neskoro, pričom už nemusí byť prijatý učiteľom na vyučovaciu hodinu, môže byť hodnotený ako neprítomný. To znamená neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní. Takáto neúčasť, pokiaľ presiahne určitý počet vyučovacích hodín, nie je len porušením platného školského poriadku, ale je aj porušením platnej legislatívy. Takáto neospravedlnená neúčasť na vyučovaní bude následne nahlásená na obecný úrad v mieste bydliska žiaka, ako aj na ÚPSVaR. V prípade rodičov/zákonných zástupcov takýchto žiakov to môže byť hodnotené ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a môže to mať pre nich ďalšie následky.

 • Predloženie „Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“

  Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Majerník, riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov, týmto upozorňujem rodičov/zákonných zástupcov žiakov školy, že na základe „Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020“ zo dňa 27.10.2020:

  Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19.

 • Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Majerník, riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov, týmto oznamuje rodičom/zákonným zástupcom rodičov žiakov školy, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), nasledovné:

  1) Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • Každý žiak školy obdržal vzdelávací poukaz na školský rok 2020/2021. Z finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy, ktoré prijme škola, sú financované náklady na záujmovú/krúžkovú činnosť v tomto školskom roku, to znamená nákup materiálnych potrieb na záujmovú/krúžkovú činnosť, cestovné náklady pre žiakov na akcie organizované v rámci záujmovej/krúžkovej činnosti, atď. Tento vzdelávací poukaz je potrebné podpísať rodičom/zákonným zástupcom žiaka a doručiť škole do 25.09.2020 - piatok.

  Nič iné sa na vzdelávacom poukaze nevypisuje.

 • Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Majerník, riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov, týmto upresňujem informácie ohľadom príchodu do školy, odchodu zo školy, návštevy ŠKD.

  Príchod žiaka do školy

  Žiak prichádza do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania.

  Odchod žiaka zo školy

  Žiak odchádza zo školy po skončení vyučovania, bezdôvodne sa nezdržiava v priestoroch školy a pred školou.

  Školský klub detí

  Žiak je do ŠKD prijatý na základe žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, platného rozhodnutia riaditeľa školy, zápisného lístka vyplneného zákonnými zástupcami a po uhradení stanoveného poplatku.

 • Vážení rodičia!

  Nakoľko sa blíži začiatok školského roka 2020/21, prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii a organizácii vyučovania.

  Organizácia začiatku školského roka 2020/2021

  1. Nástup do školy je 02.09.2020 – streda, do 08:30 hod.
  2. Pri vstupe do školy bude zriadený ranný filter – meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk.
  3. V deň nástupu do školy odovzdá pred vstupom do budovy školy dieťa/žiak alebo rodič/zákonný zástupca tlačivo „Zdra
 • Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Majerník, riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov (ďalej len škola), týmto zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach. Informácie sú v priložených dokumentoch PDF.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

  Volne_miesto_ucitel.pdf

  Volne_miesto_asistent_ucitela.pdf

  Volne_miesto_socialny_pedagog.pdf

 • V PDF prílohách, pod týmto textom, zverejňujeme zoznam školských pomôcok pre žiakov 1. stupňa, po jednotlivých ročníkov.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

  Pomocky_1._rocnik.pdf

  Pomocky_2._rocnik.pdf

  Pomocky_3._rocnik.pdf

  Pomocky_4._rocnik.pdf

 • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety

  Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje rodičom/zákonným zástupcom žiakov školy, že od 03.06.2020 je spustená na našej webovej stránke aplikácia na prihlasovanie žiakov na vyučovanie povinne voliteľných predmetov v školskom roku 2020/2021. Termín na vyplnenie aplikácie bol do 19.06.2020.

  Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu niektorí rodičia/zákonní zástupcovia nereagovali na toto oznámenie a neprihlásili svoje deti na povinne voliteľný predmet, vyzývam ich, aby to urobili a to do 31.08.2020.

 • Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Majerník, riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov, na základe požiadania MUDr. J. Halapinovej – hlavný pediater pre TV, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, v zastúpení MUDr. Marta Špániková-prezident, MUDr. Elena Prokopová-viceprezident, MUDr. Zuzana Nagyová, MPH - tajomník, MUDr. Beata Kartousová, Vám predkladám v prílohe usmernenie k vydávaniu lekárskych potvrdení pre žiakov školy.

  Žiadam Vás o pozorné preštudovanie dokumentu v prílohe, aby nedochádzalo k nezákonným postupom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448